Gemeente Tiel moet bezuinigen tot het beenmerg

Wat velen al vreesden, wordt bevestigd in de voortgangsrapportage van de gemeente Tiel waarvan de inhoud op 3 juni voor de pers is vrijgegeven. We moeten zoals wethouder financiën Marcel Melissen het uitdrukte ‘bezuinigen tot op het beenmerg, bezuinigen tot op het bot is niet meer voldoende. De wethouder: “We hebben als gemeente maar twee knoppen waar we aan kunnen draaien. Dat zijn vergroting van de inkomsten door belasting en tariefsverhogingen of bezuinigen. In beide gevallen en ook als er een combinatie plaatsvindt zullen de inwoners dat merken. Na de zomervakantie overleggen we in de gemeenteraad over de agenda voor de toekomst. Hoeveel ruimte er dan zal zijn weten we nu nog niet. Daarvoor ontbreken de exacte cijfers en is ook nog veel onduidelijk. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk, hebben we geen of heel weinig ruimte om nieuwe investeringen te doen.

Jeugdzorg op nieuw grootste boosdoener

Het lukt het college maar niet om de kosten van de jeugdzorg onder controle te krijgen. Melissen houdt er rekening mee dat er in 2020 1,5 miljoen meer nodig is dan er in 2019 is uitgegeven. Melissen: “Mede door de inzet van een gespecialiseerde praktijkondersteuner is het aantal verwijzingen naar de jeugdzorg tot nu toe dit jaar gedaald. Maar de kosten per cliënt zijn daarentegen fors gestegen. In Tiel krijgen 900 jongeren aandacht en behandeling van professionals. Ik vraag me wel af of er nog steeds niet te snel verwijzingen plaatsvinden. Er wordt tegenwoordig wel erg snel geconcludeerd dat jongeren en kinderen hulp en begeleiding nodig hebben. Dit probleem heeft ook landelijk de aandacht.” In totaal verwacht de gemeente dit jaar 16 miljoen euro aan jeugdzorg te moeten besteden. Dat is – schrik niet – bijna 18.000 euro per kind gemiddeld. Of we die extra 1,5 miljoen waar ik nu van uit ga ook echt nodig hebben, moet nog blijken. Ik moet in ieder geval zorgen dat als dat wel het geval is we de rekeningen kunnen betalen.”.

Andere posten

De jeugdzorg is niet de enige oorzaak die forse ingrepen nodig maakt. Ook andere posten leveren hieraan een bijdrage. Hierbij een lang maar niet compleet overzicht.

Doordat het oude zwembad eerder gesloopt wordt dan gepland, moet een afschrijving die anders na 2020 zou hebben plaatsgevonden om boekhoudkundige redenen in 2020 al moet gebeuren. Een louter boekhoudkundige kwestie die er echter wel zorgt voor een extra last van 389.000 euro op de jaarrekening van 2020.  

Een reeks van geplande bezuinigingen is niet, niet geheel of niet binnen de planperiode gehaald of is niet te realiseren. Zoals gebruikelijk zijn met name de geplande bezuinigingen binnen de eigen gemeentelijke organisatie (nog) niet gehaald.

Het afstoten en verkopen van onnodige gemeentelijke grond en onnodige panden bevindt zich nog in de selectiefase van een begeleidende makelaar. Een stuk grond blijkt door de aanwezigheid van beschermde marterachtigen niet zonder meer te verkopen.

Bij de Waalkade zullen de kosten van de kademuur en wandelpromenade 5 tot 10 % hoger uitvallen. We spreken dan al gauw over 200.000 tot 500.000 euro euro.

De bijdrage aan het regionaal investeringsfonds was niet als structurele uitgave opgenomen in de begroting. Die vergissing maakt het tekort 40.000 groter.

Extra inhuur van mensen wegens ziekte.

De overdracht van de speelvoorzieningen aan de stichting Tiel Speelt loopt flink achter op het schema. Bewoners staan niet te trappelen om de speelterreintjes met de toestellen over te nemen. Door te dreigen met weghalen lopen er momenteel gesprekken met een twintigtal bewonersgroepen. Eind 2022 zullen alle speelplekken overgedragen moeten zijn. Daar waar dit niet lukt zullen de toestellen dan weggehaald worden. De kosten van de operatie vallen in 2020 en 2021 90.000 euro hoger uit.

Gestegen prijzen in de bouwsector zorgen ervoor dat de begrote sommen niet toereikend zijn. Voor dit jaar is er daarom 280.000 euro extra nodig voor diverse projecten.

Aan niet geplande kosten voor onderhoud en reparatie van de openbare verlichting is 130.000 euro extra nodig. De herinrichting van een deel van de Grotebrugse Grintweg gaat 150.000 tot 200.000 euro meer kosten dan begroot.

 

In plaats van het realiseren van de afgesproken bezuinigen valt de bedrijfsvoering van de gemeente 182.000 duurder uit.

Het krediet voor de tijdelijke verhuizing van het Lingecollege blijkt niet toereikend. Er is 230.500 euro meer nodig.

 

Meevallers

Het overbrengen van de archieven van de vroegere gemeente Lingewaal van Gorinchem naar Tiel leidt tot een andere verdeling van de vaste kosten van het Regionaal Archief. Voordeel 20.000 euro. Een herverdeling van de inleen vergoedingen, die werkzaak ontvangt voor het detacheren van medewerkers, over de deelnemende gemeenten levert Tiel een voordeel van nagenoeg 400.000 euro op. Meer budget van het rijk voor de uitgaven voor bijstand en re-integratie levert een miljoen euro per jaar op. Het Lingecollege maakt voortaan jaarlijks 20.000 euro over als bijdrage in de kapitaal lasten van de nieuwe MAVO.

Lichtpuntjes

Naast veel tegenvallers zijn er ook (kleine) meevallers. De jaarrekening over 2019 ligt bij de accountant en laat een positief resultaat zien van ruwweg 200.000. Melissen waarschuwt wel dat het eerder gebeurde dat door aanwijzigingen van de accountant een aanvankelijk positief resultaat in rode cijfers eindigde. Het is ieder jaar weer spannend of en hoeveel extra geld er voor de gemeenten uit Den Haag komt. Vorige maand was het een bescheiden aangename verrassing. Tiel krijgt 200.000 extra.

 

Door al deze plussen en minnen verandert het positieve saldo voor 2020 van 230.000 euro in een tekort van 1.679.000 euro. Iedere verdere tegenvaller zal dit tekort verder vergroten.

Kosten corona

Het thuiswerken en afgelasten van tal van activiteiten en voorstellingen in de Agnietenhof heeft gezorgd voor een drastische daling van de parkeerinkomsten met 607.000 euro. Het niet innen van de terrasbelasting kost 24.000 euro, de sluiting van de Agnietenhof heeft tot nu toe 236.000 euro gekost, terwijl de maatregelen tegen besmetting in de bibliotheek 35.000 euro vergden. Door de sluiting van het museum miste de gemeente 17.000 euro aan inkomsten en koste de coronacrisis de gemeente zelf beheers en uitvoeringskosten een 50.000 euro. Wethouder Melissen hoopt een flink deel of nog liever al die kosten vergoed te krijgen van de Rijksoverheid of de provincie. Maar met dat miljoen is nog niet alles betaald. Een aantal posten zal nog langdurig effect hebben op de uitgaven van de gemeente. Doordat een aantal ambtenaren betrokken is bij taken die uit de coronacrisis voortvloeien ligt ook veel ‘gewoon’ werk stil en zijn er efficiency verliezen door het thuiswerken, of het niet kunnen werken aan lopende projecten. Doordat er wel onttrekkingen aan het parkeerfonds plaatsvonden, door vervanging van apparatuur is het saldo van het parkeerfonds nu zelfs negatief.

De gemeente verwacht ook minder inkomsten aan leges van de afdeling burgerzaken.

Een nog niet te kwantificeren aspect is de toename van het aantal mensen dat gedwongen door ontslag een beroep gaat doen op uitkeringsregelingen, bijstand of een arbeidsplaats via werkzaak. De eerste tekenen dat de werkloosheid stijgt zijn reeds zichtbaar.

Niet alleen de gemeente maar ook Werkzaak, de Regio Rivierenland en de GGD staan voor extra kosten en /of minder inkomsten. Tiel zal aan deze niet bekende kosten moeten bijdragen.

 

Comments
Loading...