Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Toch nog MFC Passewaay

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel stelt de gemeenteraad voor om permanente huisvesting te realiseren voor basisschool De Bataaf op de voormalige MFC-locatie in Passewaaij buurt 7. In het nieuw te bouwen gebouw komt ook ruimte voor een zogenaamd kindcentrum en wijkvoorzieningen.
 
 

D'66 valt uiteen

Liesbeth Rooders-van Geldermalsen en Robert van Galen zijn uit de D'66 fractie gestapt en gaan als afzonderlijke fractie verder in de Tielse raad. Zij voelden zich onvoldoende gehoord in de fractie. De komende raadsvergadering presenteren beiden een nieuwe naam en een eigen programma.
 
 

Historische Werkgroep Tiel presenteert overzicht van meer dan 300 oorlogsslachtoffers

TIEL Bijna drie jaar hebben leden van de historische werkgroep tot nu toe besteed aan het verzamelen van informatie over alle slachtoffers die tijdens de tweede wereldoorlog direct of indirect om het leven kwamen. Ook streekgenoten die in Tiel het leven lieten en andere slachtoffers uit de directe  omgeving van de stad krijgen aandacht. Vanaf 2 juli 2016 is alle tot nu toe verzamelde informatie op de website wo2.oudheidkamer-tiel.nl  te raadplegen. Tot nu is informatie over 319 mensen uit Tiel en omgeving, die stierven als direct gevolg van de oorlog, op de site geplaatst.

 
 

Gemeenteraad bespreekt financiële stand van zaken

De extra raadsvergadering van 29 juni was grotendeels gewijd aan de financiële situatie van de gemeente. Op de agenda stonden de jaarstukken 2015, de eerste financiële tussenrapportage en de perspectievennota. Of alle jaarcijfers kloppen weet de raad nog niet. De accountant zal pas in september met zijn controle rapport over 2015 komen. De raad is daar ontstemd over.
 
 

Tiel komt deels tegemoet aan eisen COA

De gemeenteraad kwam op 29 juni met 17 tegen acht stemmen grotendeels tegemoet aan de eisen van het COA. Eerder had de gemeente aangeboden 300 vluchtelingen op te vangen voor een duur van maximaal zes maanden. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vond een minimale opvang van vif jaar noodzakelijk. Bovendien was de organisatie van mening dat de ruimte in de door de gemeente aangeboden panden te beperkt was. Op een locatie moesten minimaal 300 mensen gehuisvest kunnen worden.
 
 

Wandelroutenet Regio Rivierenland is klaar

Al enkele jaren kent het Rivierenland een veel gebruikt fietsroutenetwerk. Sinds kort is daar nu ook een wandelnetwerk binnen de gemeenten van de Regio Rivierenland aan toegevoegd. Eind juni zijn als laatste de routeborden bij de startpunten geplaatst. Daarop kun je zien welke routes op dat punt starten en hoeveel kilometer deze routes lang zijn.
 
 

Pagina's